Enter a URL to visit via proxy:

Powered by Buildingsurvey
Google

PERANAN JURUKUR BANGUNAN

Kemaskini: PERANAN JURUUKUR BANGUNAN UNTUK MEMBUDAYAKAN KEPENTINGAN PENYENGGARAAN DI DALAM INDUSTRI PEMBINAAN DAN PENGURUSAN BANGUNAN

Kawalan
Bangunan Pemeriksaan Bangunan Penyenggaraan Bangunan Audit Bangunan Kualiti Bangunan mula
ISU-ISU SEMASA PENYENGGARAAN

(1) Kerosakan yang berulang
(2) Kos pemeriksaan kecacatan bangunan yang tinggi dan di luar jangka
(3) Pelaksanaan penyenggaraan yang tidak efektif
(4) Staf penyenggaraan yang tidak kompeten/terlatih
(5) Ketiadaan rekod bangunan yang lengkap untuk membantu kerja-kerja penyenggaraan

perkara utama

Rekabentuk
B a h a n
K u a l i t i P e m b i n a a n
K a w a l a n B i n a a n
Penyenggaraan P e n i l a i a n L e p a s D u d u k ( P . O . E )
B a i k p u l i h / M e n a i k t a r a f P ’ b a n g u n a n S e m u l a Staf Yang Kompeten

F
A KTO R 2 UTAM A M E M P E N G A R U H I K U A L I T I P E N Y E N G G A R AA N

Faktor Utama
Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
REKA BENTUK Kesihatan, Keselamatan & keselesaan Pertimbangan Penyenggaraan Kelestarian Bahan (replaceable) Aksesibiliti Penjimatan Tenaga Iklim Tempatan

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan BAHAN Berkualiti (nilai wang) Jangka Hayat Bahan Kesesuaian Iklim Tempatan Mudah Didapati

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
KUALITI P’BINAAN Penyeliaan Ikut Spesifikasi Kawalan Pembinaan Bina Ikut Pelan

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
KAWALAN BINAAN Menepati Perundangan Laporan Ukur Kondisi Sebelum Serahan Pengurusan Serah-Milik

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
P’YENGGARAAN Ikut Jangka Hayat, Penggunaan & Iklim Proaktif Penyenggaraan Berancang Alat (Manual & Komputer)

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
PENILAIAN LEPAS DUDUK (P.O.E) Audit Bangunan Audit Keselamatan & Kesihatan Audit Fasiliti Audit Keselesaan

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
BAIKPULIH/ MENAIK TARAF Ganti, Ubahsuai & Tukar Fungsi Analisis Kondisi Dibuat Terlebih Dahulu Kos & Spesifikasi Ikut Analisis Kondisi

Faktor Utama Mempengaruhi Kualiti Penyenggaraan
P’BANGUNAN SEMULA Laporan Dilapidasi Impak Terhadap Persekitaran Dokumentasi Projek
Rekabentuk B a h a n K u a l i t i K a w a l a n B i n a a n Penyenggaraan P e n i l a i a n L e p a s D u d u k ( P . O . E ) B a i k p u l i h / M e n a i k t a r a f P ’ b a n g u n a n S e m u l a Staf Yang Kompeten

Ciri-Ciri Utama Kekompetenan Kerja-Kerja Penyenggaraan

Ciri-Ciri Utama Kekompetenan Kerja-Kerja Penyenggaraan
1 Memahami dan membudayakan 8 faktor utama mempengaruhi kualiti penyenggaraan
2 Memiliki pengetahuan khas penyenggaraan melalui kelayakan akademik dan latihan
3 Berkemampuan memberi maklum balas tepat kepada pihak berkepentingan
4 Berkemampuan merancang dan melaksanakan kaedah-kaedah penyenggaraan yang betul Staf Yang Kompeten Page 14 Kekompetenan Kerja-Kerja Penyenggaraan analisis kekompetenan Staf Yang Kompeten

Kejuruteraan Awam Senibina Pengurusan Hartanah Ukur Bangunan

praktis ukur bangunan
Kejuruteraan Awam Jumlah Jam Kredit = 126
Kursus-Kursus Penyenggaraan = Tiada
Senibina
Jumlah Jam Kredit = 113
Kursus-Kursus Penyenggaraan = 2 (4 kredit)
Pengurusan Hartanah Jumlah Jam Kredit = 113
Kursus-Kursus Penyenggaraan = 3 (8 kredit)
Ukur Bangunan Jumlah Jam Kredit = 113
Kursus-Kursus Penyenggaraan = 11 (31 kredit)
Analisis Kekompetenan 31 8 4 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Ukur Bangunan Pengurusan Hartanah Senibina Kejuruteraan Awam

Bidang Pengajian
J a m K r e d i t P e m b e l a j a r a n K u r s u s P e n y e n g g a r a a n kembali Page 20 Praktis Ukur Bangunan Praktis Ukur Bangunan
Sejarah & Latar Belakang Penempatan Perkhidmatan Pengkhususan Antara Profesional Peranan Juruukur Bangunan Pembahagian Kerja Antara Profesional Manfaat Kepada Masyarakat Praktis Luar/Dalam Negara Matlamat & Perkhidmatan membudayakan penyenggaraan

SEJARAH & LATAR BELAKANG KELAHIRAN JURUUKUR BANGUNAN DI MALAYSIA - Perkhidmatan Dalam Sektor Awam:
i. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 1950an
ii. Majlis Perbandaran George Town, 1960an
iii. Majlis Bandaran Petaling, 1970an - Perkhidmatan Dalam Sektor Swasta: Malaysian Building Society Berhad, 1970an - Sebagai Badan Profesional:
i. Bergabung Dalam Praktis Am (GP) I.S.M, 1961
ii. Mendapat & Diletak Dalam Akta Juruukur, 1967
iii. Digugurkan Dari ISM Pada Tahun 1972
iv. Diwujudkan Kembali Dalam Tahun 1990 (ISM)


PERANAN JURUUKUR BANGUNAN

Apa Yang Diharap Oleh Masyarakat Bangunan Yang Sempurna Melalui Kawalan Bangunan Berkualiti
A. Bertanggungjawab Menjalankan Tugas-Tugas
i. Pentadbiran & Pengurusan Kawalan Bangunan
ii. Penguatkuasaan Kualiti Bangunan
iii. Pemeriksaan Keadaan Bangunan
iv. Pengurusan Kemudahan & Penyenggaraan Bangunan
v. Penginsuranan Bangunan

Peranan LUAR/DALAM NEGARA UKUR BANGUNAN

Peranan/Bidang Kerja Juruukur Bangunan
i) United Kingdom
ii) Malaysia
iii) Eropah
iv) Australia
v) New Zealand
vi) Ireland
vii) Hong Kong
viii) Jepun

Peranan/Bidang Kerja Juruukur Bangunan i) United Kingdom (R.I.C.S) Secara generik:

Menawarkan khidmat pakar & nasihat
dalam semua aspek berkaitan tanah, harta tanah & pembinaan kepada syarikat-syarikat komersial, kerajaan pusat & tempatan serta syarikat-syarikat swasta.
Perkhidmatan meliputi;
nasihat perundangan hartanah, patologi bangunan, pengurusan projek, penilaian insuran & tuntutan, pengurusan penyenggaraan, dilapidasi bangunan & kesihatan dan keselamatan, nasihat proses kelulusan pelan, pemeriksaan bangunan, audit aksesibiliti, audit tenaga, nasihat pakar konservasi, strategi keselamatan kebakaran & audit kualiti bangunan

Peranan/Bidang Kerja Juruukur Bangunan ii) Malaysia (I.S.M) Secara generik: Kawalan & pemeriksaan bangunan bagi mengesyorkan kepada keutuhan/integriti & pematuhan undang-undang bangunan & pengurusan prestasi dan memeriksa fabrik, komponen-komponen, servis dan keadaan bangunan serta memeriksa keperluan keselamatan, menasihati kerja-kerja perubahan, penyenggaraan bangunan, penambahbaikan, pemuliharaan bangunan, keperluan-keperluan penginsuranan, dan pengurusan guna ruang

PERKHIDMATAN JURUUKUR BANGUNAN • Memantau dan menguatkuasa semua kehendak undang-undang serta peraturan yang ditetapkan kerajaan/PBT melalui perkhidmatan:

SEBELUM
BINA SEMASA BINA SELEPAS BINA - Mengawal selia kualiti pembinaan - Menjalankan kerja audit bangunan - Pengeluaran CCC/CF/ PCF - Memeriksa rekabentuk pertimbangan penyenggaraan - Menetapkan peraturan keselamatan & kesihatan tapak bina - Melaksana ukur kondisi bangunan sekitar - Mengawal selia prestasi bangunan - Melaksanakan penyenggaraan - Memantau keselesaan pengguna - Penilaian lepas duduk - Kerja ukur kondisi dan pemeriksaan - Pemuliharaan/ubahsuai - Pengurusan harta bersama - Penginsuranan bangunan

PERKHIDMATAN JURUUKUR BANGUNAN Perkhidmatan Sektor Awam
•Pihak Berkuasa Tempatan
•Kem. Perumahan & Kerajaan Tempatan
•Jabatan Kerja Raya
•Inst. Pengajian Tinggi/Badan Penyelidikan
•Perbadanan Kemajuan Negeri
• Syarikat Insurans
• Inst. Kewangan/Bank
• Pemaju Harta Tanah Dan Perumahan
• Kontraktor/Pembina
• Pemilik Harta Tanah Dan Bangunan

Perkhidmatan Sektor Swasta perkhidmatan kepada orang awam
• Pemeriksaan Bangunan: - Sebelum Serahan Kosong Bangunan/Perumahan - Tujuan Pembelian/Sewa/Jual - Tetapkan Jumlah Perlindungan Insurans - Pecah Bahagi Hak Milik/Pengurusan Harta Bersama - Tuntutan Kerugian/Kerosakan/Baikpulih - Tetapkan Jumlah Skop Kerja Untuk Perbadanan Pengurusan (M.C)
• Ukur Kondisi Bagi Merekod Keadaan Bangunan
• Khidmat Nasihat Prestasi Bangunan Kepada Pemilik
• Memantau Bayaran Kemajuan Projek

Perkhidmatan Terus Kepada Orang Awam/Pengguna

Bidang Pengkhususan Antara Profesional Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia JURUUKUR BANGUNAN JURUUKUR BANGUNAN ARKITEK ARKITEK JURUTERA JURUTERA JURUUKUR BAHAN JURUUKUR BAHAN JURUNILAI HARTA JURUNILAI HARTA JURURANCANG BANDAR JURURANCANG BANDAR ARKITEK LANSKAP ARKITEK LANSKAP JURUUKUR TANAH JURUUKUR TANAH ARKITEK REKABENTUK DALAMAN ARKITEK REKABENTUK DALAMAN a.a.

Kawalan Bangunan Kawalan Bangunan (termasuk penyenggaraan) (termasuk penyenggaraan) b.b. Rekabentuk Bangunan Rekabentuk Bangunan c.c. Kejuruteraan/Struktur Kejuruteraan/Struktur d.d. Kos & Pentd. Kontrak Kos & Pentd. Kontrak e.e. Penilaian, Ejen H/Tanah Penilaian, Ejen H/Tanah f.f. Perancangan Bandar Perancangan Bandar g.g. Lanskap Lanskap h.h. Ukur Tanah Ukur Tanah i.i. Hiasan Dalaman Hiasan Dalaman

Profesion Bertanggungjawab Profesion Bertanggungjawab Bidang Pengkhususan Bidang Pengkhususan
Pembahagian Kerja Antara Profesional Dalam Pemajuan Projek Kerja ukur kondisi, khidmat Kerja ukur kondisi, khidmat nasihat pembangunan semula nasihat pembangunan semula Pembeli/Pemilik Pembeli/Pemilik

JURUUKUR BANGUNAN JURUUKUR BANGUNAN
9 Cadangan pembangunan semula Cadangan pembangunan semula tapak tapak Melaksana patologi bangunan,
Melaksana patologi bangunan, audit bangunan, pengekalan dll audit bangunan, pengekalan dll Pembeli/Pemilik Pembeli/Pemilik

JURUUKUR BANGUNAN
JURUUKUR BANGUNAN 8 Pengekalan, pembaikpulih dan Pengekalan, pembaikpulih dan menaiktaraf bangunan menaiktaraf bangunan Melaksana pengurusan harta Melaksana pengurusan harta bersama, penyenggaraan, bersama, penyenggaraan, fasiliti, POE, penginsuranan fasiliti, POE, penginsuranan Pembeli/Juruhias Dalam/ Pembeli/Juruhias Dalam/ Penilai & Ejen Hartanah Penilai & Ejen Hartanah

JURUUKUR BANGUNAN
JURUUKUR BANGUNAN 7 Penyenggaraan dan perkhidmatan Penyenggaraan dan perkhidmatan bangunan, hiasan dalaman, jualan bangunan, hiasan dalaman, jualan dan pengurusan hartanah dan pengurusan hartanah Menyiasat kualiti, kecacatan Menyiasat kualiti, kecacatan dan pematuhan kontrak jualbeli dan pematuhan kontrak jualbeli Jurubina/Pemaju/Pembeli Jurubina/Pemaju/Pembeli

JURUUKUR BANGUNAN JURUUKUR BANGUNAN 6 Serahan kunci (serahan kosong) Serahan kunci (serahan kosong) kepada pembeli kepada pembeli Menyemak butiran pematuhan Menyemak butiran pematuhan & penyiapan projek bagi tujuan & penyiapan projek bagi tujuan CCC/CF/PCF CCC/CF/PCF Jurubina/Arkitek/Jurutera Jurubina/Arkitek/Jurutera

JURUUKUR BANGUNAN
JURUUKUR BANGUNAN 5 Serahan penyiapan projek kepada Serahan penyiapan projek kepada pemaju pemaju Siasat pematuhan pelan yang Siasat pematuhan pelan yang dilulus, keperluan kesihatan dan dilulus, keperluan kesihatan dan keselamatan di tapak bina keselamatan di tapak bina Jurubina/Arkitek/Jurutera Jurubina/Arkitek/Jurutera Juruukur bahan Juruukur bahan

JURUUKUR BANGUNAN JURUUKUR BANGUNAN 4 Permbinaan dan pengurusan Permbinaan dan pengurusan projek, kualiti, kesihatan dan projek, kualiti, kesihatan dan keselamatan di tapak bina keselamatan di tapak bina TIADA TIADA Arkitek/Jurutera Arkitek/Jurutera Juruukur Bahan Juruukur Bahan

3 Proses Pentadbiran Kontrak, Proses Pentadbiran Kontrak, Spesifikasi dan kos Spesifikasi dan kos Menyemak pelan, integriti Menyemak pelan, integriti bangunan, pengurusan rekod, bangunan, pengurusan rekod, kelulusan pelan pembinaan kelulusan pelan pembinaan Perancang Bandar Perancang Bandar

JURUUKUR BANGUNAN
JURUUKUR BANGUNAN 2 Proses kelulusan pelan bangunan Proses kelulusan pelan bangunan dalam perkhidmatan Pihak dalam perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Berkuasa Tempatan Khidmat nasihat & maklumbalas Khidmat nasihat & maklumbalas rekabentuk ke arah rekabentuk ke arah penyenggaraaan penyenggaraaan Perancang Bandar Perancang Bandar Arkitek/Jurutera Arkitek/Jurutera

JURUUKUR BANGUNAN
JURUUKUR BANGUNAN 1 Perancangan dan rekabentuk Perancangan dan rekabentuk projek ataupun pembangunan projek ataupun pembangunan PERANAN KHAS JURUUKUR PERANAN KHAS JURUUKUR BANGUNAN BANGUNAN PENGLIBATAN PENGLIBATAN PROFESION UTAMA PROFESION UTAMA ARAS ARAS KERJA KERJA AKTIVITI AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA AKTIVITI UTAMA

BAGAIMANA MASYARAKAT MENDAPAT Manfaat
1) Memastikan bangunan mesra-penyenggaraan dan menghindari dari menerima bangunan yang cacat
2) Mewakili pembeli/pengguna dalam hal-ehwal pemilikan bangunan
3) Mengurangkan masalah keselamatan & kesihatan melalui Penilaian Lepas Duduk
4) Melaksana langkah penyenggaraan berancang
5) Membantu proses mempercepat kelulusan pelan bangunan
6) Membantu permohonan CF/PCF semasa
7) Melaksana kerja pemeriksaan bangunan/ukur kondisi dan penentuan harga
8) Membantu pengurusan harta bersama dan penubuhan Perbadanan Pengurusan (M.C)
9) Membantu memantau kemajuan projek dan bayaran kemajuan
10) Melaksana kerja pengekalan, pemuliharaan, baikpulih dan menaiktaraf

Kaedah-Kaedah Utama Untuk Mewujud & Membudayakan Kepentingan Penyenggaraan Yang Lebih Efektif
(1) Mewujudkan akta
(2) Agensi/organisasi yang memayung profesion berkaitan
(3) Menyediakan latihan untuk melahirkan staf yang kompeten
(4) Menempatkan staf-staf yang kompeten di semua organisasi yang mengurus & memiliki bangunan
(5) Mendedah dan menyediakan akses kepada masyarakat umum untuk mengguna pakai perkhidmatan ukur bangunan

SEKIAN TERIMA KASIH

di edit oleh syamsul

0 Comments:

Post a Comment